Financijska abeceda

Porez na dohodak

Porez na dohodak je porez na pojedince ili subjekte (porezne platiše), koji se razlikuje s obzirom na dohodak ili dobit (oporezivi dohodak). Porez na dohodak obično se računa kao umnožak porezne stope pomnožene s oporezivim dohotkom. Oporezive stope mogu se razlikovati s obzirom na vrstu ili osobine poreznog obveznika.

Porezna stopa može se povećati kada se poveća oporezivi dohodak (u nastavku stupnjevane ili progresivne stope). Porez nametnut tvrtkama obično je poznat kao porez na dohodak pravnih osoba i naplaćuje se po paušalnoj stopi. Individualni dohodak često se oporezuje po progresivnim stopama, gdje se porezna stopa, koja se koristi za svaku dodatnu jedinicu valute, povećava (npr. prvih 10000 USD dohotka oporezivanih s 0%, slijedećih 10000 USD oporezivanih s 1% itd.).

Dohodak od investicija može se oporezivati po drugačijim (općenito nižim) stupnjevima u odnosu na druge dohotke. Za smanjenje poreza dozvoljavaju se i različiti krediti. Neke jurisdikcije uvode višu stopu dohotka ili poreza na drugu osnovicu ili mjerilo dohotka.

Oporezivi dohodak poreznih platiša s prebivalištem u državi obično je zajednički dohodak umanjen za dohodak koji stvara troškove i druge odbitke. Općenito, u dohodak je uključena samo čista dobit od prodaje imovine, uključujući robu za prodaju. Dohodak dioničara društva obično obuhvaća raspodjelu dobiti društva. Odbici obično uključuju sve dohotke ili poslovne rashode.

Porezni tretman plemenitih metala

Na investicijske poluge čija je čistoća veća od 995 tisućinki te na investicijske zlatne kovanice čija je čistoća jednaka ili veća od 900 tisućinki ne obračunava se porez na dodanu vrijednost (118. i 119. članak ZDDV-1).

Bijeli plemeniti metali (platina, paladij i srebro) oporezuju se PDV-om, a iznos PDV-a ovisi o državnim regulativama. U Sloveniji PDV na investicijske srebrne poluge obračunava se u visini od 22%. Kupci tijekom kupnje bijelih plemenitih metala mogu odabrati bescarinsko skladište gdje nije obračunat PDV.

Važno je da kupnja i prodaja investicijskih plemenitih metala nisu predmet poreza iz kapitalne dobiti za fizičke osobe, što znači da su za njih neoporezivi.

Porez na dodanu vrijednost

Na investicijske poluge čija je čistoća veća od 995 tisućinki te na investicijske zlatne kovanice čija je čistoća jednaka ili veća od 900 tisućinki ne obračunava se porez na dodanu vrijednost (118. i 119. članak ZDDV-1).

Kod bijelih plemenitih metala, kod kojih se obračunava PDV, klijent ima mogućnost iskoristiti bescarinsko skladištenje, gdje nema poreza. Visina PDV-a ovisi o regulativi pojedine države. U Sloveniji PDV na investicijske srebrne poluge obračunava se u visini od 22%.

Porez na dobit

Zakon o porezu na dobit (ZDoh-2) određuje da se kod kapitalnih dobitaka koji proizlaze iz prodaje pokretne imovine (osim za dionice, udjele i investicijske kupone) ne plaća porez na dobit, što znači da pojedincu, tijekom prodaje investicijskog metala (vrijedi za sve metale) pripada sva ostvarena dobit bez troškova poreza na dohodak.

Deflacija

U ekonomiji označava pad cijena proizvoda i usluga u određenom vremenskom razdoblju, što znači da je stupanj inflacije negativan. Dok inflacija smanjuje vrijednost valute, deflacija je povećava. Ujedno se povećava i kupovna moć novca – za isti iznos može se kupiti više dobara. Deflacija nije nužno poželjna jer može voditi u tzv. deflacijsku spiralu. Naime, smanjuju se i prihodi tvrtki koje proizvode manje, što opet vodi u niže plaće i smanjenje potražnje. Uobičajena mjera države tijekom deflacije je spuštanje kamatnih mjera, što bi trebalo poticati kreditiranje i tako pomoći oživiti gospodarstvo.

Dionice rudarskih tvrtki

Najomiljeniji način ulaganja na tržištu plemenitih metala je kupnja dionica rudarskih tvrtki, koje iz zemlje rudare plemenite metale. Investiranje u rudnike plemenitih metala može poslužiti kao nadopuna investicijama u druge oblike fizičkih plemenitih metala jer je kretanje vrijednosti dionica u visokoj korelaciji s kretanjem cijena plemenitih metala.

Novac

Je općevažeće sredstvo plaćanja kojega možemo mijenjati za proizvode i usluge te mjerilo vrijednosti proizvoda ili usluge. Kroz povijest je imao različite oblike: prirodni novac (probušene ili obojane školjke, kitovi zubi, duhan) te metalni novac (vrijednost mu određuje vrsta metala kojega sadrži), papirnati novac (tzv. fiducijarni novac – ’fiat money’), slijedi mu novac bez vlastite vrijednosti koji ulogu novca ima samo temeljem vladinog dekreta te digitalni novac (omogućuje trenutnu transakciju svote na drugi račun), kriptonovac (sličan digitalnom novcu, samo što je ponuda ograničena na pružatelje usluga koji prate tu valutu).

Porez

Porez je obvezno financijsko davanje ili druga vrsta davanja koju poreznom obvezniku (fizičkoj ili pravnoj osobi) određuje vladina organizacija za financiranje državnih izdataka i različitih javnih izdataka. Neplaćanje, zajedno s utajom ili odbijanjem plaćanja poreza kažnjivo je zakonom. Porezi se sastoje od neposrednih ili posrednih poreza i mogu se plaćati u novcu ili u protuvrijednosti rada.

Novčani tok

Novčani tok je stvarno ili fiktivno kretanje novca:

novčani tok u njegovom užem značenju je uplata (u valuti) s jednog računa centralne banke na drugi; izraz „novčani tok“ većinom se koristi za opis plaćanja koja bi se trebala dogoditi u budućnosti, zato nisu pouzdana i potrebno ih je predvidjeti novčanim tokovima. Novčani tokovi usko su povezani s pojmovima vrijednost, kamate i likvidnost.

Dionica

Dionica društva su svi udjeli na koje je podijeljeno vlasništvo društva. Jedan dio dionica predstavlja djelomično vlasništvo društva, proporcionalno s ukupnim brojem dionica. To dioničaru obično daje pravo na dio zarade tvrtke, dohodak od likvidacije sredstava ili glasačku moć.

Dionice je moguće kupiti i prodati individualno ili na burzama. Vlade takve transakcije obično reguliraju kako bi spriječile prijevare, zaštitile ulagače i koristile širem gospodarstvu.

Dividenda

Dividendu mogu dobivati samo vlasnici dionica, dakle vlasnici vrijednosnih papira. Dividenda je sudjelovanje u dobiti tvrtke koja pripada vlasniku dionica dioničarskih društava. Dividende se isplaćuju jednom godišnje. Međutim, tvrtka može odlučiti na drugačiji način isplate ili da dividendu uopće ne isplati. Odluke ovise o dobiti i strateškim ciljevima.

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva