O

Financijska abeceda

Kamate

Kamate u financijama i ekonomiji uplate su zajmoprimca ili financijske institucije koja preuzima depozite, zajmodavcu ili ulagaču u iznosu iznad otplate glavnice (dakle, posuđenog iznosa) po određenoj stopi. Razlikuje se od provizije koju zajmoprimac može platiti zajmodavcu ili trećoj osobi. Također, razlikuje se od dividente koju društvo isplaćuje svojim dioničarima (vlasnicima) iz dobiti ili rezerve, ali ne po prethodno određenoj stopi, nego proporcionalno kao udio u nagradi kada zarađeni prihod premašuje ukupne troškove.

Npr. klijent obično plaća kamate za kredit u banci. Zbog toga banci plaća iznos koji je veći od iznosa kojega je posudio; ili kupac može zaraditi kamate za svoju štednju i tako može uzeti veći iznos od prvog pologa. U slučaju uštede klijent je zajmodavac, a banka ima ulogu zajmoprimca.

Kamate se razlikuju od dobiti jer kamate dobiva zajmodavac, a dobit vlasnik sredstava, ulaganja ili tvrtke.
Sastavljene kamate znače da se uz glavnicu zarađuje još i za prethodne kamate. Zbog zbrajanja, ukupni iznos duga eksponencijalno raste. U praksi kamate se najčešće izračunavaju na dnevnoj, mjesečnoj ili godišnjoj bazi, a na njihov utjecaj jako utječe stopa miješanja.

Obveze

Obveza je nešto što duguje osoba ili tvrtka. Obično je to novčana svota. Obveze se isplaćuju prijenosom gospodarskih koristi, uključujući novac, robu ili usluge. Obveze, koje su zabilježene na desnoj strani bilance stanja, obuhvaćaju zajmove, obveze prema kupcima, hipoteke, odgođene prihode, obveznice, jamstva i pasivna vremenska razgraničenja.
Općenito, obveza je definirana kao obveza između jedne i druge strane koja još nije ispunjena ili plaćena. U računovodstvenom svijetu i financijska obveza predstavlja obvezu, premda se može bolje definirati prethodnim poslovnim transakcijama, događajima, prodajom, razmjenom imovine ili bilo čime što donijelo naknadnu korist. Obveze se obično smatraju kratkoročnima (predviđeno je da će biti izvršene u roku od 12 ili manje mjeseci) ili dugoročnima (12 mjeseci ili više).

Obveze su poznate kao kratkoročne ili dugoročne, ovisno o kontekstu. Mogu obuhvaćati i usluge za druge: kratkoročno ili dugoročno zaduživanja u bankama, kod pojedinaca ili drugih subjekata; ili prethodna transakcija koja je stvorila nepodmirene obveze. Najčešće obveze obično su one najveće, kao što su obveze prema kupcima i obveznice. Većina tvrtki imala bi navedene dvije stavke u bilanci stanja jer su dio tekućeg i dugoročnog poslovanja.

Obveznica

Obveznice su dužnički vrijednosni papiri. Izdavatelj obveznica istima se zadužuje prema posjednicima. Mogu biti općinske, gospodarske ili državne obveznice. Osobe ili društva kupnjom obveznica daju pozajmice tvrtki ili vladi.

Premda su i obveznice i dionice vrijednosni papiri, glavna razlika je u tome što dioničari posjeduju udio u tvrtki (vlasnici), dok vlasnici obveznica posjeduju vjerovnički udio u tvrtki (to znači da su vjerovnici). Kao vjerovnici, vlasnici obveznica imaju prednost pred dioničarima.

Rashodi

Rashodi su odljev novca ili bilo kakvog drugog oblika imovine općenito drugoj osobi ili skupini za plaćanje predmeta, usluge ili kategorije troškova. Za unajmljivača najamnina je trošak. Za studente ili roditelje školarina je trošak. Kupnja hrane, odjeće, namještaja ili automobila često je poznata kao trošak. Rashod je trošak koji je „plaćen“ ili „uplaćen“, obično u zamjenu za nešto vrjednije. Nešto što se čini jako skupo je „skupo“. Nešto što se čini jako jeftino je „jeftino“. “Troškovi stola” su troškovi prehrane, osvježavajućih pića, cateringa itd.

U računovodstvu rashodi imaju jako posebno značenje. Radi se o odljevu novca ili druge dragocjene imovine od osobe ili tvrtke drugoj osobi ili tvrtki. Navedeni odljev novca obično je jedna strana trgovine za proizvode ili usluge koji imaju jednaku ili bolju trenutnu ili buduću vrijednost za kupca kao za prodavača. Tehnički, rashod je događaj u kojemu se troše sredstva ili nastaju obveze. U smislu računovodstvene jednadžbe rashodi smanjuju vlasnički kapital. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde rashode definira kao:
…Smanjenja gospodarskih koristi u obračunskom razdoblju u obliku odljeva ili iscrpljenosti sredstava ili preuzimanje obveza koje uzrokuju smanjenje kapitala, osim onih koji se odnose na raspodjelu među sudionicima kapitala.
Izdaci su izraz koji se koristi i u sociologiji, pri čemu određeno bogatstvo ili cijenu netko dobrovoljno ili nehotice žrtvuje drugome, često u kontekstu da potonji iskorištava prvog.

Opcionalni ugovori na plemenite metale

To je jednostrano obvezujući ugovor kojega je izdavatelj (prodavač) dužan provesti na zahtjev posjednika. Posjednik kupovne opcije ima pravo na kupnju plemenitih metala koje prodavač (onaj koji je izdao opciju) mora osigurati. Posjednik prodajne opcije ima pravo da izdavač od njega otkupi plemenite metale. Opcijama se trguje i na robnim burzama kao čistim monetarnim financijskim instrumentima s podmirenjem u okviru kliringa.

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva